Dňa 1.12.2016 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet spolu s Tarifou. V novom znení sú zapracované zmeny podľa odporúčania kontroly Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. V súvislosti so zmenou Všeobecných podmienok nedochádza k podstatným zmenám v poskytovaní služieb. S novým znením Všeobecných podmienok a Tarify sa môžete oboznámiť na tomto mieste.