1. Identifikačné údaje podniku

Ing. Maroš Minich, Štefánikova 280/20, 059 21 Svit, IČO: 43 723 144, DIČ: 1026716900, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Poprade č. 740-22025, tel.:0915378017, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., číslo účtu: SK27 0200 0000 0023 4671 4253

2. Rozsah ponúkaných služieb

Poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet prostredníctvom wireless pripojení vo voľných pásmach 2,4GHz a 5 GHz.

3. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky sú obsiahnuté vo Všeobecných podmienkach poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Všeobecné podmienky").

4. Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách, ich kvalitatívnej úrovni, vrátane všetkých druhov Účastníckych poplatkov za služby a servisných poplatkov sú uvedené v Tarife.

5.Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je uvedený vo Všeobecných podmienkach.

6. Mechanizmy na urovnanie sporov

Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.