Dňa 1.12.2016 nadobúdajú účinnosť nové Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet spolu s Tarifou. V novom znení sú zapracované zmeny podľa odporúčania kontroly Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. V súvislosti so zmenou Všeobecných podmienok nedochádza k podstatným zmenám v poskytovaní služieb. S novým znením Všeobecných podmienok a Tarify sa môžete oboznámiť na tomto mieste.

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet, účinné od 1.1.2015.

Tarifa na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet, účinná od 1.1.2015.

 

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet, účinné od 1.12.2016.

Tarifa na poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet, účinná od 1.12.2016.

 

Technická špecifikácia rozhraní verejnej siete

Na sieti došlo ku viacerým prípadom šírenia SPAMU. Z tohoto dôvodu sú smerom von zo siete povolené len určite SMTP - servery odchádzajúcej pošty.

 

Toto obmedzenie sa NETÝKA užívateľov využívajúcich webmail, to znamená, že pristupujú na email cez ľubovoľný web prehliadač, napr. Firefox, Internet Explorer, Opera,.....

 

Toto obmedzenie sa TÝKA len užívateľov používajúcich v počítači nainštalovaného ľubovoľného poštového klienta, napr. Microsoft Outlook, Outlook Express, Thunderbird,..... V takomto prípade je potrebné používajúci SMTP server nahlásiť, aby sa mohol povoliť.

1. Identifikačné údaje podniku

Ing. Maroš Minich, Štefánikova 280/20, 059 21 Svit, IČO: 43 723 144, DIČ: 1026716900, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Poprade č. 740-22025, tel.:0915378017, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., číslo účtu: SK27 0200 0000 0023 4671 4253

2. Rozsah ponúkaných služieb

Poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet prostredníctvom wireless pripojení vo voľných pásmach 2,4GHz a 5 GHz.

3. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky sú obsiahnuté vo Všeobecných podmienkach poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Všeobecné podmienky").

4. Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách, ich kvalitatívnej úrovni, vrátane všetkých druhov Účastníckych poplatkov za služby a servisných poplatkov sú uvedené v Tarife.

5.Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je uvedený vo Všeobecných podmienkach.

6. Mechanizmy na urovnanie sporov

Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.